odbor - szus-tn.sk

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Tanečný odbor
Tanečný odbor ( TO )
___________________________________________________________________________________________________________________Prípravné štúdium

( 4-6 rokov ) je hudobno-pohybovou výchovou, pri ktorej sa deti učia správne držať telo, koordinovať uvedomelý pohyb, orientáciu a pohyb v priestore. Základy tanečných prvkov deti získavajú pomocou jednotlivých cvičení. V ich súčinnosti vnímajú a preciťujú hudbu, čo sa stáva základom k ďalším stupňom tanečného vzdelávania.

Pri vyučovaní pedagóg používa rôzne riekanky a jednoduché pesničky. Výučba prebieha podľa metodických pokynov Ministerstva školstva Slovenskej republiky a priamo v priestoroch materskej škôlky a základnej školy, ktorú dieťa navštevuje.

Základné štúdium sa delí na 1. a 2. stupeň.

1. stupeň ( 7-13 rokov )

Vyučovanie sa zameriava na základy tanečných techník: tanečná príprava, klasický tanec, ľudový tanec, kreatívny tanec, džezový tanec a tanečná prax. Dôraz sa kladie na súčasné kreatívne tancovanie.

2. stupeň ( od 14 rokov )

Je zameraný na vytváranie tanečných variácií a choreografií podľa výberu – záujmu študentov.

Dĺžka vyučovacích blokov je daná učebnými plánmi pre ZUŠ schválenými Ministerstvom školstva Slovenskej republiky. 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky