odbor - szus-tn.sk

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Literárno-dramatický odbor
Literárno-dramatický odbor
___________________________________________________________________________________________________________________


Predovšetkým rozvíja a kultivuje osobnosť dieťaťa. Prostredníctvom dramatických činností získava schopnosti ako sú: zrozumiteľný a hlasný hovorený prejav, pohybová koordinácia, kreatívna improvizácia. Sú to schopnosti, ktoré dieťa uplatní nielen v ďalšom štúdiu ale i v bežnom živote.

Prípravné štúdium


( 4-6 rokov ) rozvíja sociabilitu detí kolektívnou a individuálnou činnosťou. Učí ich vžívať sa do rôznych rolí, rozvíja základy asertivity a empatie, pohybovú dispozíciu detí a ich rytmické cítenie v pohybovom a zvukovom prejave ako základ dramatického výrazu.

Základné štúdium sa delí na 1. a 2. stupeň.


1. stupeň ( 7-13 rokov)

Obsahom je komplexná tvorivá dramatická činnosť so všetkými zložkami vrátane práce s improvizovanou bábkou. Dieťa integruje základné prvky prípravného štúdia, ako sú rečové, pohybové hudobno-rytmické a špeciálne výtvarné činnosti. Zlepšovanie pamäte sa realizuje memorovaním textov.

2. stupeň ( od 14 rokov )

Obsahom vzdelávanie sú: zvládnutie základných pravidiel dramatickej hry a vedomé uplatňovanie osvojených prvkov odborných vedomostí v dramatickej hre.

Dĺžka vyučovacích blokov je daná učebnými plánmi pre ZUŠ schválenými Ministerstvom školstva Slovenskej republiky. Po úspešnom absolvovaní každého ročníka dostáva žiak vysvedčenie.

Školné pre deti a mládež je 2 € mesačne. 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky